Betalingsvoorwaarden

Van Bakel Podotherapie

Walramstraat 1

6131 BK Sittard

Telefoon: 046 – 458 8228

Internet: www.vanbakelpodotherapie.nl

 1. Toepasselijkheid.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Betaling 

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

 • Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

 

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

De inhoud van de pagina’s met vergoedingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld zo is ook de informatie verstrekt door de zorgverlener met de grootst mogelijke zorg na gezocht. Van Bakel Podotherapie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. 

 1. Kosten

– Elk jaar op 1 januari vind er een prijsstijging van alle producten en behandelingen plaats.

– De eerste controle afspraak is inbegrepen evenals als er een zoolcorrectie nodig blijkt

te zijn. De controle die daarna plaats vinden worden in rekening gebracht.

– Indien u een product laat aanmeten dient u hoe dan ook deze kosten te voldoen met uitzondering van de voorwaarden welk bij annulering staan omschreven

– Voor een schoen advies consult worden ook kosten in rekening gebracht, als de therapeut het gevoel heeft dat de patiënt/cliënt hier voor andere doeleinde is, dan het passen (met als doelstelling aanschaf)/ontvangen van (advies) schoenen

– Mocht de patiënt een zelf een fysieke afspraak wensen wordt er een triage uitgevoerd, indien er geen afspraak uit voor kan komen dan moet de patiënt deze kosten zelf betalen

– Wordt er op verzoek van de patiënt na triage een fysiek consult uitgevoerd dan dient de patiënt preventie kosten te betalen

– Eventuele voorberekeningen zijn onder voorbehoud van rekenfouten, schrijf-typfouten, het verbruikte deel bij uw zorgverzekering, de informatie die uw zorgverzekering ons aan bied voor aanvang consult, eventuele overige handelingen al dan niet vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. Dus zie dit als een globale inschatting. Hier kunnen géén rechten aan worden voorbehouden.

 1. Afspraak

 

Uw afspraak wordt ten alle tijden in James Software ingeplant, de afspraak welk in James Software staat is ten alle tijden de geldige afspraak! Van deze afspraak kunt u een  a twee dagen van te voren e-mail ontvangen, voor jaarcontroles is dit ee a 2 weken. Tevens krijgt u dan ook de dag van de afspraak te voren een herinnering mail. Deze e-mail staat gelijk aan James Software. U bent zelf verantwoordelijk, voor het aanleveren van het correcte e-mail adres / telefoonnummer / adres en wijzigingen van dit e-mail adres / telefoonnummer / adres.

Bij het noteren van afspraken op een afspraak kaartje of bij het telefonisch maken van een afspraak kunnen er mogelijkerwijs foute notities worden gemaakt en zijn deze tijden der halve uitsluitend geldig als deze over een komen met de afspraak in James Software!

Mocht het systeem niet werken door storing op wat voor en manier dan ook blijft de patiënt te alle tijden zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn / haar afspraak.

Tijdens de afspraak geld een mondkapjesplicht! Dit i.v.m. dat de podotherapeut in meerdere risicogroepen valt.

 1. Annulering

– Gemaakte afspraken, schriftelijk, mondeling dan wel telefonisch, kunnen uitsluitend telefonisch, tot 24 uur van te voren geannuleerd op 046 – 458 8228  of verzet worden, de afspraken voor de maandagen kunnen eventueel uiterlijk 24 uur van te voren via de mail info@vanbakelpodotherapie.nl worden geannuleerd. Bij te laat annuleren worden 75%, met een maximum van €45,-, van de verzuimde afspraak in rekening gebracht.
– De verantwoordelijkheid van het nakomen van de afspraak licht, ten alle tijden, bij de patiënten/cliënten zelf bij te laat komen wordt de volledige behandeling in rekening gebracht, echter wordt de behandeling maar ten dele uitgevoerd, gezien het niet tijdig aanwezig zijn.
– Door patiënten geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden, dit geld niet voor schoeisel en verbandschoenen, hiervoor geld géén termijn van afzeggen en moeten alle kosten ter alle tijden volledig voldaan worden.
– De afspraak welk in James Software genoteerd staat is ten alle tijden de geldige afspraak waar bovenstaande voorwaarde op van toepassing zijn.
– Als u 1 of meer van de volgende vragen met ja beantwoordt kunt u de afspraak tot aanvang tijdstip afspraak + 5 minuten kosteloos verplaatsen/omzetten naar een telefonische afspraak of annuleren;
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, geur en/of smaakverlies, verkleuring van de tenen (bij deze laatste , de afspraak om laten zetten naar digitaal /telefonisch consult!!)
• benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 1. Diabetes screening

Hou er rekening mee dat U uitsluitend gescreend kan worden indien u bij deze screening de verwijzing heeft of dat de Praktijkondersteuner van de huisarts u bij Brigitte van Bakel/van Bakel Podotherapie in het systeem heeft gezet! Is er geen verwijzing of staat u niet in het VIP-Calculus of ZorgDomein systeem, dan kan de screening géén doorgang vinden en moet er een nieuwe afspraak worden gemaakt! Ook worden u de kosten van de vrij geplande tijd in rekening gebracht, welke niet door de zorgverzekeraar worden vergoed!

Het aantal behandelingen en dat geen wat de medisch noodzakelijke zorg inhoud, tijdens deze behandeling wordt vastgesteld naar de richtlijnen, welk door de NZA zijn gesteld! U kunt indien verwijzing binnen VIP-Calculus, uitsluitend bij Pedicure, welk met VIP-Calculus een contract hebben op dat moment geholpen worden. Indien verwijzing buiten VIP-Calculus dient de pedicure een contract te hebben (welk bij van Bakel Podotherapie in bezit is) met van Bakel Podotherapie. Pedicure mogen na bespreking met u een eventuele meerprijs bij u in rekening brengen voor eventuele niet medisch noodzakelijke zorg, dit gaat buiten van Bakel Podotherapie om en hiervoor is van Bakel Podotherapie en de personen die werkzaam zijn bij van Bakel Podotherapie niet verantwoordelijk!

Eventuele aanvullende therapieën  zullen met u worden besproken en worden niet vanuit de basisverzekering vergoed! Indien u aanvullend verzekerd bent kunt u wellicht deze therapie geheel of gedeeltelijk niet te hoeven betalen en zal de zorgverzekeraar dit vergoeden. Let wel u bent zelf verantwoordelijk voor navraag bij uw zorgverzekeraar in hoeverre u nog recht heeft op eventuele vergoeding.

Om sommige redenen kan het voorkomen dat de zorgverzekeraar de medisch noodzakelijke zorg niet uitbetaald, in dit geval heeft u geen recht meer op de vergoeding en dient u zelf de kosten bij uw pedicure/van Bakel Podotherapie te voldoen!

 1. Restitutie

– De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan daarom geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelende podotherapeut. Kosten van aanpassingen aan zolen/orthesen binnen 2 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

– Op schoeisel en overig footware wordt géén restitutie gegeven

 1. Klachtenregeling

– Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

deze voorwaarden kunnen ten alle tijden door de praktijkeigenaar van van Bakel Podotherapie worden aangepast

Share This